آموزش عملی مراحل ارادی برخورد در جهت مدیریت خشم

در ادامه مقاله ی قبلی که به آموزش باز سازی شناختی ، فرآیند توقف تفکر آشنا شدیم ، دراین مقاله با مراحل پنج گانه ی الگوی ارادی برخوردآشنا خواهیم شد، هم چنین که بر تاثیر خشم برخانواده که یکی ازاساسی ترین مسائل مراجعان درجلسات مشاوره خانواده در اصفهان است، گریزی خواهیم زد و درپایان این سری از مقالات مدیریت خشم ، دوره ای بر آموخته هایمان خواهیم داشت.

الگوی ارادی برخورد

الگوی ارادی برخورد روشی است که می توانید برای برخورد جسورانه از آن سود ببرید.دارای پنج گام است که به راحتی به ذهن سپرده می شود:

1 .شناخت مساله: در این گام مساله خاص که موجب برخورد شده است، مورد شناسایی قرار می گیرد.(مثلا دوست شما سر موعد مقرر در سر قرارحاضر نشده است).

2 . شناخت احساسات: در این گام شما احساساتی را که همراه با برخوردپیش آمده اند را شناسایی می کنید (برای مثال ناکامی،آسیب و یا رنجش).

3 .شناخت تاثیر ویژه: در این گام تاثیر ویژه و یا نتیجه ی مساله ای که باعث برخورد شده است را شناسایی م یکنید(مثلا به موقع نرسیدن به جلسه ای که شما و دوست تان قصد حضور در آن را داشتید).

4 .تصمیم گیری برای حل کردن یا حل نکردن مساله: در این گام تصمیمی می گیرید که مساله را حل کنید و یا اینکه رهایش سازید. به عبارت دیگر، این مساله آنقدر مهم است که بخواهید درباره اش سخت بگیرید؟

5 .مشخص سازی و حل برخورد: در این گام وقتی اختصاص داده و مساله رامشخص می کنید،اینکه چطور درکش کنید،احساسات تان را در مورد آن چگونه ابراز کنید، و بحث بر سر چگونگی حل کردن آن.

هدف استفاده از الگوی ارادی برخورد چیست؟

پنج گام الگوی ارادی برخورد را شناخته و بر روی یک نمونه تجربه شخصی تان اعمالش کنید.

نظارت بر خشم هفته

بالاترین نمره در هفته گذشته، بنابر مقیاس “خشم سنج ” چند بود ؟

ب) چه حادثه ای باعث برانگیختن خشم تان شد؟

ج) چه علائمی همراه این حادثه برانگیزده خشم بود؟

علائم فیزیکی…..

علائم رفتاری…..

علائم احساسی….

علائم شناختی…..

از چه شیوه هایی برای اجتناب از رسیدن به نمره ده در ” خشم سنج “استفاده کردید؟

برای هر روز از هفته پیش رو، بالاترین عدد را رصد کرده و ثبت نمایید.

شنبه…یکشنبه…..دوشنبه….سه شنبه…چهارشنبه…..پنج شنبه…..جمعه

خشم و خانواده

در این دو بخش خواهید آموخت که چگونه خشم و سایر احساسات خود را درخانواده خویش ابراز کنید. این مساله شامل تحلیل کردن تاثیر برهم کنشهای گذشته خانواده بر رو یا افکار،احساسات و رفتار حال حاضر می باشد.

خشم و خانواده

برای بسیاری از ما، برهم کنشهایی که با والدین مان داشته ایم به مقدار زیادی بر روی رفتار،افکار، احساسات و رویکردمان به عنوان یک بزرگسال، تاثیرگذاشته است.

با توجه به خشم و اظهار آن، این احساسات و رفتار معمولا توسط والدین مان و یا سرپرست، الگو سازی شده است. مجموعه سوالاتی که در پی می آیند، در ارتباط با برهم کنش هایی است که شما با والدینتان و خانواده ای که در آن رشد کرده اید،قرار می گیرد. اطمینان حاصل نمایید که این احساسات را با سرپرست گروه و یا مشاورتان در میان بگذارید.

خانواده تان را شرح دهید.آیا با پدر و مادرتان زندگی می کنید؟آیا برادر و یاخواهری دارید؟کجا بزرگ شده اید؟

در حین رشدتان، خشم چگونه در خانواده تان ابراز می شد؟ پدرتان چگونه خشمش را نشان میداد؟ مادرتان چطور؟ آیا هرگز در معرض تهدید خشونت فیزیکی قرار گرفتید؟ آیا پدرتان در هنگام خشم به شما یا مادرتان فحش می داد؟

سایر احساسات از قبیل شادی و اندوه، چگونه در خانواده تان ابراز می شد؟

آیا ابراز احساسات تنها به خشم و احساسات محدود میشد و یا اینکه جا برای ابراز احساسات دیگر نیز بود؟

چطور و توسط چه کسی نظم و ترتیب را رعایت می کردید؟ آیا تنبیه فیزیکی هم در کار بود(برای مثال با دست ،کمربند،چوب و ترکه تنبیه شدن)

چه نقشی در خانواده ایفا می کردید؟

برای مثال قهرمان بودید،نجات دهنده بودید،قربانی بودید،دلقک بودید و یاکسی بودید که اشتباه دیگران را به گردن میگرفت و… ؟

در کل چه پیامی نسبت به پدرتان و سایر مردان دریافت کردید؟

در کل چه پیامی نسبت به مادرتان و سایر زنان دریافت کردید؟

چه احساسات،افکار و رفتاری از آن زمان در ارتباطات امروزتان همراهتان هستند؟

این رفتار امروز به چه کارتان می آید؟ اگر بیخیال این رفتار شوید،چه پیش خواهد آمد؟

نظارت بر خشم هفته

” بالاترین نمره  در هفته گذشته، بنابر مقیاس “خشمسنج” چند بوده است ؟

ب) چه حادثه ای باعث برانگیختن خشم تان شد؟

ج) چه علائمی همراه این حادثه برانگیزده خشم بود؟

علائم فیزیکی…..

علائم رفتاری…..

علائم احساسی….

علائم شناختی…..

از چه شیوه های”خشم سنج” برای اجتناب از رسیدن به نمره ده دراستفاده کردید؟

برای هر روز از هفته پیش رو، بالاترین عدد را رصد کرده و ثبت نمایید.

شنبه…یکشنبه…..دوشنبه….سه شنبه…چهارشنبه…..پنج شنبه…..جمعه

 دوره

در این فصل مفاهیم اصلی مدیریت خشم را که تاکنون ارائه شده، مورد بازبینی قرار داده و جمع بندی خواهید کرد.

اگر سوالی دارید یا مطلبی درباره مفاهیم و استراتژی ها،برایتان هنوز مبهم وگنگ است از سرپرست گروه بخواهید تا دوباره برایتان شرح و توضیح دهد.

نظارت بر خشم هفته

” بالاترین نمره در هفته گذشته، بنابر مقیاس “خشم سنج ” چندبوده است ؟

ب) چه حادثه ای باعث برانگیختن خشم تان شد؟

ج) چه علائمی همراه این حادثه برانگیزده خشم بود؟

علائم فیزیکی…..

علائم رفتاری…..

علائم احساسی….

علائم شناختی…..

از چه شیوه هایی در “خشم سنج “برای اجتناب از رسیدن به نمره ده استفاده کردید؟

برای هر روز از هفته پیش رو، بالاترین عدد را رصد کرده و ثبت نمایید.

شنبه…یکشنبه…..دوشنبه….سه شنبه…چهارشنبه…..پنج شنبه…..جمعه

بخش دوازدهم

پایان دوره آموزشی

در این بخش آخر،طرح کنترل خشم تان و امتیازدهی به اجزا روش درمانی نسبت به سودمند بودن و آشنا بودنشان را دوره خواهید کرد.

همچنین یک تمرین نهایی انجام داده و سپس با یک گواهی مبنی بر اینکه دوره را کامل کرده اید،پاداش خواهید گرفت.

تمرین نهایی

درباره مدیریت خشم چه آموختید؟

استراتژی های طرح کنترل خشم تان را فهرست کنید.

برای بهتر مدیریت کردن خشم تان، چگونه می توانید از این استراتژی هااستفاده کنید؟

به چه روشی می توانید مهارت های کنترل خشم تان را بهبود بخشیده و این روند را ادامه دهید؟

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *