افسردگی و خودکشی در نوجوانان، دلایل و پیشبینی خودکشی