اهمیت تهیه ی مسکن و برگزاری جشن ازدواج برای خانواده ها