بررسی ارزش و ساختار در روابط خانوادگی و مؤلفه های گفتگو