در مبحث قبلی به بررسی میزان آمادگی لازم برای ازدواج پرداختیم و بیان شد برخی افراد دلایلی صحیح و برخی دلایلی نادرست برای ازدواج دارند و به بررسی موردی دلایل درست ازدواج پرداختیم . دراین مقاله نیز قصد بررسی دلایل نادرست ازدواج را داریم.

دلایل نادرست ازدواج

دلایلی هست که فرد به خاطرآنها ازدواج می کند، ولی همان دلایل می تواند ازدواج را با مشکلات و تضادهای قابل توجهی رو یا روی کند . دلایل نادرست ازدواج در زیر فهرست شده اند.

1 شورش بر علیه والدین: برای بسیاری از ما راحت نیست، اقرار کنیم که با والدین خود تعارض داریم. تعارض با والدین، میتواند یکی از دلایلی باشد که فرد جوان را به سوی ازدواج سوق دهد. وقتی که فردی در خانواده ای زندگی میکند که والدین او اهانت کننده و تحقیرکننده هستند، به نظرمیرسد که ازدواج انتخاب موجهی باشد . آنهایی که در آتش تعارضهای طولانی مدت والدین سوخته اند، آنهایی که قربانی پدر و مادری معتاد بودهاند و آنهایی که قربانی آزارهای جسمانی،هیجانی و جنسی در خانواده بوده اند، دلایل موجهی دارند تا از خانواده به نحوی بگریزند و از آن دور شوند . اما آیا داشتن دلیل موجه برای «ترک خانواده» ضرورتاً دلیل موجهی برای «ازدواج» است؟! در اینگونه موارد بهتر است که افراد استقلال شخصی خود را بسط دهند و با خانواده ی خود رو در رو شوند به روابط خود و خانوادهی خود بیاندیشند و برای مشکلات و مسایل راه حلی بیابند ، تا این که درگیر ازدواج شوند و یا به فکر ازدواج باشند.

با ازدواج میتوان از یک شرایط فاجعه بار گریخت اما با چه بهایی؟ آیا به بهای وارد شدن در یک شرایط فجیع دیگر؟ تحقیقات نشانمیدهد که بسیاری از افرادی که از آزار والدین به ازدواج پ ناه بردهاند، ازدواج آنها نیزآزاردهنده بوده است.

2 جستجوی استقلال: جوانان کشش زیادی برای این که روی پای خود بایستند و کارهایشان را خودشان انجام دهند و یا مستقل ب اشند، دارند. اما استقلال امری است که فرد فقط به تنهایی می تواند به آن برسد. با اتکای به همسر، فرد به استقلال نخواهد رسید. بسیاری هستند که ازدواج می کنند تا مستقل شوند، اما مستقل شدن سالها وقت می برد و امری است وابسته به خود فرد تا هر چه بیشتر، روی پای خود بایستد.

3 التیام یک ارتباط شکست خورده: الیتام رنجها و دردهای یک ارتباط شکست خوردهی اخیر، دلیل منفی دیگری برای ازدواج است . این از جمله موضوعاتی است که شناسایی آن در دیگران راحتتر از شناسایی آن در خودمان است . پاسخ رایج به هشدارهای دیگران معمولاً این است که “نه ! من میفهمم که شما چه می گویید، اما این مورد فرق دارد” . ما تمایل داریم که ارتباط جدید و آمیخته با عشق را تنها از منظر وجوه مثبت بنگریم و از اینکه ممکن است این ارتباط واکنش به یک ارتباط قبلی باشد می پرهیزیم و غفلت میکنیم. فردی که در موقعیت التیام است ، ممکن است برای حمایت هیجانی نیاز به یک ارتباط دیگر داشته باشد . ازدواج زمانی موفق تر خواهد بود که دو نفر «بخواهند » ؛ازدواج کنند تا این که «نیاز» به ازدواج داشته باشند. ارتباطی که براساس التیام یکی از دو نفر شکل بگیرد، از همان آغاز در معرض خطر است . چرا که عاطفهی بین آن دو نه تنها به دلیل دوستی و عشق، نیست بلکه به خاطر شفابخشی و التیام زخمه ا و جراحات ارتباط دیگری است که قبلاً رخ داده است.

4 فشار خانواده و یا اجتماع: برخی از خانوادهها مطابق آداب و فرهنگ و عرف خود برای ازدواج به جوانان فشار می آورند. در یک جامعهی شهری و تحصیل کرده، این فشار میتواند نامحسوس و ظریف باشد . اما در جامعهای دیگر با صراحت به طور مستقیم از جوان میخواهند که ازدواج کند. خانمها بیشتر در معرض این استرس هستند . بسیاری از دانشجویان وقتی که شهر خود را ترک می کنند و به دانشگاه میروند، پس از مدتی شاهد ازدواج هم کلاسی های دورهی دبیرستان خود خواهند بود ؛ که حتی بچه دار نیز شده اند و همین میتواند بر آنها فشار روانی و استرس وارد کند . در ازدواج نباید عجله کرد . شتاب در ازدواج، بعید است که به ارتباط شاد و سالمی منجر شود . افرادی که با دلایل درست سعی در انتخاب همسردارند، نباید تسلیم این فشارها شوند.

5 ازدواج اجباری: برخی افراد تحت فشار خانواده یا دوستان به یک ازدواج از قبل ترتیب داده شده تن می دهند. گاهی اوقات از زمان کودکی در مورد ازدواج دو نفر صحبت شده است. همه ی خانواده بر این اعتقاد بوده اند، که این دو نفر باهم ازدواج خواهند کرد و حالا که این افراد بزرگ شده اند، احساس فشار و اجبار می کنند که باید باهم ازدواج کنند. ازدواج اجباری در ایران با بالاترین آمار طلاق و مشکلات بعدی همراه است.

6 نیاز جنسی : ازدواج فقط برای رفع نیاز جنسی احتمالاً نمیتواند به ازدواج موفقی منجر شود. چرا که دیگر عوامل مرتبط با ازدواج، معمولاً از چش م دور میماند. در این گونه ازدواج زیباییهای ظاهری همسر بیشتر مد نظر قرار می گیرد و شتاب و تعجیل نیز عامل تاثیرگذار منفی دیگری است. این مساله بیشتر در مردان مشاهده می شود، یا افرادی که بسیار مذهبی هستند. در فرهنگ عامه، عدم ارضای نیاز جنسی سبب برخی بیماری های روانی دانسته میشود. مثلاً برای بهبود حال بیماران روانی برخی توصیه به ازدواج می کنند، که نه تنها حال بیمار را بهبود نخواهد بخشید ، بلکه استرس و فشار روانی بیشتری را ایجاد خواهد کرد؛ که میتواند بیماری را تشدید کند.

7 دلایل اقتصادی: امنیت اقتصادی و نیزتغییر طبقه ی اجتماعی که با وضعیت اقتصاد ارتباط دارد، همواره یکی از دلایل سنتی ازدواج بوده است . البته در دوره هایی که امنیت اقتصادی کم است، طبیعتاً در نطر گرفتن اقتصاد و مسایل حاشیه ای آن دلیل موجهی برای مردم به نظر میرسد و در بسیاری از ازدواجها این مسا له پررنگتر میشود. به نظر می رسد در خانمها این مساله رایج تر باشد. تکیه بر وضعیت مالی شوهر و یا وضعیت مالی خانواده او برای آنها ایجاد امنیت می کند. هر چند که در آقایان نیز این تمایل وجود دارد ، اما آنها سعی میکنند که این تمایل را صراحتاً ابراز نکنند . یکی از موارد دیگری که ایجاد امنیت اقتصادی میکند، شاغل بودن هر دو نفر است . چرا که در صورتی که یکی از آنها بیکار شود، دیگری درآمد خواهد داشت و دوره ی بیکاری با امنیت بیشتری سپری خواهد شد . البته ازدواج، خود به خود امنیت اقتصادی ایجاد نمی کند. اما در اکثر فرهن گها این امر از اهمیت زیادی برخوردار است. در بسیاری از کشورها رایجترین مشکل همسران، مشکل اقتصادی و مالی است.

8 تنهایی و استیصال: همه ما گاهی در زندگی احساس تنهایی می کنیم. اما ازدواج به این دلیل که احساس تنهایی می کنیم و برای فرار از تنهایی یک دلیل نادرس ت است. بهتر است تنهایی خود را از راههای دیگری بر طرف کنیم ، تا اینکه بخواهیم با ازدواج آن را رفع کنیم.

9 احساس گناه: گاهی در رابطه با یک نفراحساس گناه میکنیم و به دلیل احساس گناه یا احساس ترحم با او ازدواج می کنیم. احساس گناه یا احساس ترحم به هردلیلی که ایجاد شده باشد، یک دلیل نادرست برای ازدواج است.

10 احساس کمبود و تهی بودن: گاهی افرادی که هدفی را در زندگی دنبال نمیکنند، نمیدانند که از زندگی چه می خواهند، احساس ناکامی می کنند و از زندگی خود راضی نیستند، برای حل این مشکلات به ازدواج روی می آورند، که قطعاً دلیل نادرستی برای ازدواج است. مشکلات ذکر شده باید از راههایی غیراز ازدواج حل شود . ازدواج یک رابطهی درمانی نیست، بلکه یک رابطهی . صمیمانه است اغلب ازدواجها با دلایل درست و نادرست آمیخته با هم شکل می گیرند. هر چه که دلایل درست ازدواج بیشتر باشد، احتمال موفقیت و پایداری ازدواج افزایش مییابد.

 

منبع: کتاب آموزش پیش ازدواج (نوشته ای از مهدی میر محمد صادقی)

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *