بررسی مسائل و مشکلات زوجین در دوران پیش از عقد و پس از عقد

در این مقاله به بررسی موضوعات تجربه عقد بدون تجربه نامزدی، تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد ،موضوعات دوران عقد با استفاده از راهنمایی های متخصصان مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان میپردازیم.

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی

برخی از خانواده ها تجربه ی نامزدی را از دختر و پسر خود سلب می کنند و به دلایل مذهبی و قانونی پس از دوران کوتاه آشنایی، آن ها را به سمت عقد و دوران عقد، هدایت می کنند. نبود تجربه ی نامزدی شرایط ویژه ای را بر دختر و پسر تحمیل می کند.

اولین مسأله ابهام آن ها در مورد شرایط دوران عقد است . وقتی دختر و پسری دوره ی نامزدی نداشته باشند، پس از عقد بیشتر خود ر ا نامزد به حساب می آورند در حالی که عقد کرده هستند. به لحاظ اجتماعی نامزد هستند در حالی که به لحاظ قانونی عقد کرده هستند.

همین ابهام و سرگردانی نقش می تواند باعث آسیب های زیادی شود. از نظر ما تجربه ی عقد بدون تجربه نامزدی اشتباه است و سرمنشأ برخی از آسیب ها که می توانست با تجربه ی نامزدی با سهولت و سادگی بیشتری برطرف شود . اما به هرحال واقعیت جامعه ی ما این است که برخی از خانواده ها بدون تجربه ی نامزدی تجربه ی عقد را بر دختر یا پسر خود تحمیل می کنند. در این شرایط به نظر ما بر دختر و پسر است که مواردی را بدون هیچ تردیدی رعایت کنند. در صورتی که خواهان ازدواج موفق هستید و به هردلیلی نتوانسته اید نامزدی را تجربه کنید، رعایت نکات زیر به شما کمک می کند تا محدودیت های تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی را به حداقل برسانید.

1-حداقل 6 ماه اول عقد را دوران نامزدی خود بدانید.

2-حداقل در 6 ماه اول عقد از داشتن رابطه ی کامل جنسی پرهیز کنید.

3 -درصورتی که به این نتیجه رسیدید که همسرمناسبی برای یک دیگرنیستید، ارتباط را درهمان سطحی که هست، حفظ کنید و از ارتباط بیشتر پرهیز کنید و از متخصصان مشاوره پیش ازازدواج دراصفهان کمک بگیرید. (بدانید که همه ی متخصصین از سواد و تجربه کافی برخودار نیستند، همان طور که پزشکان بی سواد و بی تجربه در جامعه پزشکی وجود دارد، در جامعه ی روانشناسان نیز افراد بی سواد و بی تجربه وجود دارد. تشخیص فرد با سواد و با تجربه بر عهده ی خود شماست و نیز می توانید از افراد دارای آگاهی دراین زمینه کمک بگیرید تا متخصصان ماهر را به شما معرفی کنند).

4  در نظرداشته باشید که طلاق زوج های عقد کرده ای که رابطه ی کامل جنسی نداشته اند،سهولت بیشتری دارد تا زوج های عقد کرده ای که رابطه کامل جنسی داشته اند.

زندگی مشترک بدون تجربه عقد

تجربه ی زندگی مشترک بدون تجربه عقد (عقد و عروسی باهم)

برخی از خانواده ها به دلیل تعجیل یا به دلیل مسائل اقتصادی و هزینه های مراسم مختلف، عقد و عروسی را باهم برگزار می کنند یا به عبارت دیگر پس از دوران نامزدی با برگزاری همزمان عقد و عروسی دختر و پسر را به خانه ی بخت می فرستند . این کار باعث می شود که یکی از مراحل ازدواج یا همان مرحله عقد توسط دختر و پسر تجربه نشود.

به نظر ما در صورتی که دختر و پسر آشنایی و نامزدی را به خوبی تجربه کرده باشند، تجربه نکردن عقد باعث می شود تا آن ها از شناخت جنسی یکدیگر محروم شوند . ازآن جا که آشنایی و نامزدی در جامعه ما از طرف خانواده ها چندان با اقبال رو به رو نمی شود، تجربه ی عقد، تجربه ی مفیدی برای دختر و پسر است تا آشنایی و پیوند خود را عمق ببخشند و برای زندگی مشترک آماده شوند.

نبود تجربه ی عقد در مقایسه با نبود نامزدی، قابل قبول تر به نظر می رسد . هرچه ازدواج مراحل خود را در زمانی قابل قبول سپری کند، شکل گیری خانواده جدید به طور درست تر و مناسب تری رخ خواهد داد . هرچه مراحل ازدواج را فشرده تر سازیم یا بعضی ازآن ها را حذف کنیم، همسران آینده را از تجارب حیاتی محروم کرده ایم و امکان شناخت و پیوند مناسبتررا از آن ها سلب کرده ایم.

راه مناسب تر برای کاهش هزینه ها، برگزاری عقد و تجربه دوران عقد بدون برگزاری مراسم عروسی است. عروس و داماد می توانند پس از این که زمان مناسبی از عقد آن ها گذشت با رفتن به سفر یا برگزاری میهمانی مختصری به عنوان عروسی، زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

به هر حال نگاه فرایندی به ازدواج تجربه کامل هرسه مرحله ازدواج را به ما توصیه می کند، تجربه ی آشنایی، تجربه ی نامزدی و تجربه ی عقد. به نظرمی رسد لازم است که مراحل اصلی ازدواج (آشنایی، نامزدی و عقد) به طور کامل تجربه شوند.

موضوعات دوران عقد

مشکلات و مسائل دوران عقد شامل پنج مسأله و موضوع می شود . موضوعات فردی، موضوعات بین فردی، موضوعات مربوط به خانواده ی همسر، موضوعات بین خانواده ها و موضوعات مربوط به خانواده ی همسر .

الف- موضوعات فردی

تشکیل خانواده و ازدواج امری است که با استرس و فشار روانی همراه است . اگرهمه چیز هم به خوبی پیش برود بازهم ازدواج یک استرس است . در دوران عقد فرد بامسائل اقتصادی مربوط به تشکیل خانواده ، مدیریت استرس، ، کنار آمدن باهمسر و مسائل دیگری روبرومی شود که برخورد فردی او را می طلبد. کسب مهارت های زندگی کمک بزرگی است تا فرد از این مسائل و موضوعات با سهولت عبور کند.

ب- موضوعات بین فردی

در دوران عقد رابطه ی همسران بیشتراز دوران نامزدی است. همسران در این دوره دچار تعارضات بسیاری می شوند. اولین عدم توافق ها بیشتردر این دوران نمایان می شود. از آن جا که در این دوره لازم است تا در مورد بسیاری از امور تصمیم گیری شود نبود تفاهم و نرسیدن به توافق می تواند مشکلات عمده ای را ایجاد کند . همواره در جلسات مشاوره پیش ازازدواج دراصفهان ، به مراجعان یادآورشده ایم که مهارت حل تعارض یکی ازمهم ترین مهارت های مورد نیاز برای همسرانی است که دچار اولین تعارض ها می شوند.

گفتگو و رابطه ی صمیمانه در این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تأثیر و رد پای این دوره در خاطرها باقی می ماند . بهترین کار آن است که تأثیر خوشایندی بر یک دیگر داشته باشیم و این جز با قلبی صمیمی و استفاده از مهارت های ارتباط صمیمانه، عملی نمی شود.

ج- موضوعات مربوط به خانواده ی همسر

ارتباط با خانواده ی همسر در دوران عقد یکی از مهم ترین مسائل همسران عقد کرده است. حالت های مختلف رقابت، جنگ، یارگیری، طرد، پذیرش و صمیمیت در ارتباط با اعضای خانواده همسر به طور پیچیده و سیال بوجود می آید . هرچه خانواده همسر گسترده تر باشد روابط پیچیده تری شکل می گیرد.

پذیرش: زمانی که عروس یا داماد از طرف یک عضو یا چند عضو اصلی خانواده مورد قبول واقع شود . معمولا افرادی که موافق ازدواج بوده اند، سعی می کنند حس پذیرش خود را به عروس یا داماد منتقل کنند واز دیگران نیزمی خواهند تا او را در جمع خانواده بپذیرند.

طرد: زمانی که عروس یا داماد از طرف یک عضو یا چند عضو اصلی خانواده مورد قبول نباشد. زمانی که برخی از اعضای خانواده با ازدواج انجام شده موافق نباشند، پس از انجام عقد، معمولا عدم موافقت خود را یا به صورت کلامی یا به صورت غیرکلامی یا به طور هشیار یا به صورت ناهشیار بیان می کنند.  معمولا یکی از مسائل مهم عروس یا دامادی که از طرف خانواده ی همسر مورد قبول واقع نشده، این است که پذیرش آ ن ها را بدست آورد. عروس یا داماد معمولا متوجه عدم پذیرش اعضا یا یک عضو خانواده ی همسرمی شود .پذیرش فرد جدید در جمع خانواده کاری است که تاحدود زیادی از دست همسرنیز خارج است. مگراین که همسر، در خانواده از قدرت زیادی برخوردار باشد.

عروس یا داماد طرد شده معمولا در مقابل طرد خانواده همسر آن گونه واکنش نشان می دهند که قبل از ازدواج و در دوران مجردی به طرد واکنش نشان می دادند . درمقابل طرد، برخی باج می دهند، برخی محبت می کنند، برخی عصبانی می شوند و مقابله به مثل می کنند و برخی در خود فرو می روند . برخی روابط پذیرایی را با دیگران بنا می کنند و…

شما اگر طرد شوید چه می کنید؟

رقابت: حضور برخی از افراد ما را به طور ناهشیار به سوی رقابت با آن ها سوق می دهد. هرفردی رقبای خاصی را در زندگی داشته واز رقیب تصور خاصی دارد.  ممکن است هم سن و سال بودن ما را به رقابت وا دارد. ممکن است هم جایگاه بودن مانند جاری بودن یا با جناق بودن، ما را به رقابت وادارد . ممکن است موضوعات کاری، درس، پول، ارتباط و … ما را به رقابت وادارد . به هرحال ورود به یک خانواده جدید، امکان رقابت با افراد جدیدی را بوجود می آورد.

رقبای شما معمولا دارای چه ویژگی هایی هستند؟

گاهی ما موضوع رقابت می شویم بدون آن که بخواهیم. گاهی بدون این که تمایل به رقابت با فرد خاصی را داشته باشیم او سعی می کند با ما رقابت کند . خواهر شوهری که با عروس خانواده رقابت می کند، عروس را در شرایط پیچیده و دشواری قرار می دهد برادر زنی که با داماد خانواده وارد رقابت می شود، شرایط مشکلی را برای تازه داماد ایجاد می کند. شناخت این رقابت ها و مهارت در کنار آمدن با این گونه رقابت ها موقعیت عروس و داماد را در خانواده جدید ارتقا می دهد.

اگر کسی بخواهد با شما رقابت کند چه می کنید؟

جنگ: تضاد و خصومت ما را به جنگ وا می دارد . ما جنگ را در سطح جامعه و کشور به خوبی می شناسیم و از آثار و تلفات آن تاحدودی باخبریم. اما از جنگ فرد با فرد به ویژه در محیط های خانوادگی شاید تصور روشنی نداشته باشیم.  جنگ یک شیوه ی حل تعارض است که با استفاده از قدرت، تعارض را حل می کند. در بدو ورود به خانواده جدید، احساس ناخوشایند دیگران به ما یا احساس ناخوشایند ما به دیگران ممکن است به صورت جدال و جنگ خود را آشکار کند.  جنگ بیشتر در حوزه قدرت رخ می دهد . جنگ عروس با مادر شوهر، جنگ داماد با مادر زن، معمولا جنگ بر سرتملک، قدرت، زمان، توجه و محبت است.

یارگیری: وقتی دو نفر در یک خانواده باهم رقابت می کنند یا در سطح بالاتر باهم وارد جنگ می شوند، معمولا به فکر یارگیری می افتند . خواهر شوهر در رقابت با عروس یا عروس در رقابت با خواهر شوهر احتمالا تلاش می کنند اول از همه از برادر یا همسر به عنوان یار در رقابت خود استفاده کنند . در مراحل بعدی پدر خانواده، مادر خانواده و دیگراعضا به عنوان یک یار در این رقابت مورد استفاده قرار می گیرند.

صمیمیت: رابطه ی با محبت و صمیمانه با یک عضو خانواده بدون رقابت، جنگ و یارگیری همراه با پذیرش، یک رابطه صمیمانه است. هرچه عروس یا داماد روابط صمیمانه تری با اعضای خانواده همسر داشته باشد پذیرش او در خانواده جدید بیشتر می شود و هرچه پذیرش بیشتر شود صمیمیت بیشترمی شود . متقابلا هرچه اعضای خانواده همسر با عروس یا داماد رابطه صمیمانه تری داشته باشند، صمیمیت بیشتری را در این عضو تازه وارد باعث خواهند شد.

موضوعات بین خانواده ها

ازدواج با عضوی از یک خانواده به طور استعاری به معنای ازدواج با آن خانواده است و در سطح بالاتر ازدواج دو نفر از دو خانواده به طور استعاری به معنای ازدواج آن دو خانواده است. یکی از مهم ترین روابطی که همسران را تحت تأثیر قرار می دهد رابطه ی خانواده های آن ها با یک دیگر است . زمانی که مادر داماد با مادر عروس رابطه ی خوبی ندارد به شکلی این رابطه بر رابطه همسران نیز تأثیر می گذارد . زمانی که خواهر داماد با خواهر عروس رابطه مناسبی ندارد، رابطه ی همسران نیز می تواند متأثر شود . تنها زمانی رابطه خانواده ها کمترین تأثیر را بر همسران دارد که آن ها افرادی مستقل و پخته باشند . استقلال و پختگی همسران باعث می شود که رابطه ی آن ها کمتر متأثر از رابطه خانواده ها باشد.

احترام خانواده ها به یک دیگر و پذیرش یک دیگر آن ها بیشترین کمک را به همسران جوان می کند. رابطه ی خانواده ها با یک دیگر بسیاری اوقات خارج از کنترل همسران است. برای توضیح بیشتربه نمونه زیرتوجه کنید.

بررسی مسایل و مشکلات دوران عقد

الهام وعلی 6 ماه است که عقد کرده اند. الهام دو سال از علی بزرگ تر است و مادر علی با این ازدواج موافق نبوده است اما به دلیل پافشاری علی، مجبور به پذیرش این ازدواج شده است. در اولین میهمانی بعد از عقد که مادر علی ترتیب داده بود مادربزرگ الهام به دلیل شرایط جسمی نتواست حضور پیدا کند و عذرخواهی کرد . مادرعلی از این که مادربزرگ الهام در میهمانی حضور نیافت به شدت ناراحت شد. خانواده ی الهام پس از مدتی متقابلا خانواده ی علی را دعوت کردند اما مادر علی نیامدن مادربزرگ الهام را بهانه کرد و در میهمانی شرکت نکرد.

خانواده ی الهام نیامدن مادر علی را توهین به خود تلقی کردند و متقابلا مادر الهام در میهمانی خواهرعلی شرکت نکردو… تمام این مسائل بر رابطه علی و الهام تأثیر داشت چرا که علی از رفتار خانواده ی خود دفاع می کرد و الهام از رفتار خانواده ی خود. هردوی آن ها نسبت به آینده خود نگران بودند و نمی دانستند که آیا زندگی مشترک آن ها در زمان مقرر شروع خواهد شد یا نه؟ ! آن ها در حالی که باهم قهر بودند به مرکزمشاوره برای شرکت در جلسات  مشاوره پیش ازازدواج دراصفهان مراجعه کردند.

همان طور که در نمونه بالا مشاهده کردید رفتار مادر علی خارج از کنترل علی و احتمالا هرفرد دیگری بوده است . به نظرمی رسد مادر علی به طور ناهشیار مخالفت خود را با این ازواج با این بهانه بیان کرده است که مادر بزرگ الهام در میهمانی او شرکت نکرده است. او مخالف این ازدواج بوده و هست و به طور ناهشیار یا حتی هشیار سعی کرده است تا این ازدواج را با مشکل رو به رو سازد تا شاید فرزندش از ازدواج با دختر مورد نظرش دست بردارد.

مادر علی به خوبی توانست عروس و خانواده ی عروس را با مشکل مواجه سازد اما به نظر می رسد که عروس و خانواده او با بی تدبیری و ناهشیاری این فرصت را به او دادند تا بتواند نیت خود را عملی سازد.  احترام خانواده ها به یک دیگر دارای معنای استعاری است . وقتی مادر عروس به مادر داماد احترام می گذارد به معنای احترام به داماد و پذیرش اوست. وقتی عضوی ازخانواده داماد به عضوی از خانواده عروس احترام می گذارد به معنای احترام به عروس و پذیرش اوست.

موضوعات مرتبط با خانواده ی اصلی

در دوران عقد فرد در حال گذار از خانواده ی اصلی به خانوادهی جدید است. دراین دوران احتمال بروز مسائل و مشکلاتی بین عروس و داماد و خانواده خود وجود دارد . چرا که جایگاه و موقعیت فرد در حال تغییراست . توجه بیشتربه همسرو خانواده ی اوممکن است اعضای خانواده ی اصلی را ناراحت کند . ممکن است این تصور در آن ها بوجود آید که ازدواج باعث شده است تا یک عضو قدیمی و دوست داشتنی را از دست بدهند. خشم، غم، اضطراب و دیگرهیجانات به واسطه ی این گونه افکار، فراخوانده می شوند. واکنش عروس یا داماد به این احساسات می تواند حساسیت اعضای اصلی خانواده را کاهش یا افزایش دهد.

از سوی دیگر ممکن است عروس یا داماد احساس کند که از طرف خانواده خودچندان مورد حمایت و توجه قرار ندارد . ممکن است احساس کند که اعضای اصلی خانواده، مخالفت هایی دارند و همه این ها باعث شود تا احساس خشم، غم، اضطراب احساس گناه و دیگر هیجانات به واسطه ی این گونه افکار، فراخوانده شود . واکنش اعضای خانواده اصلی به این احساسات می تواند حساسیت عروس یا داماد را کاهش یا افزایش دهد . به هرحال تنظیم رابطه با اعضای خانواده اصلی یکی از وظایف مهم همسران در دوران عقد است.

بسیاری از تازه عروس و دامادها برای اطمینان بخشی به اعضای خانواده ی خود و حتی اطمینان بخشی به خود سعی می کنند که بیش از گذشته از پدر و مادر یا خواهر و برادر خود در برابر همسرشان دفاع کنند یا سنگ آن ها را بر سینه زنند . بیرون رفتن از خانواده احساسات متعارض و متفاوتی را در تازه عروس و داماد ایجاد می کند . از یک سوخوشحال هستند که خانواده ی جدیدی تشکیل می دهند از دیگر سو برخی همانند کودکان، اضطراب جدایی دارند. برخی احساس گناه می کنند از این که در حال رفتن و ترک خانواده هستند. احساس طرد از طرف خانواده، اجبار به رفتن و گاهی تمایل به طرد خانواده و شادی از این که خانه را ترک می کنند و دیگر لازم نیست که محیط خانه را تحمل کنند، احساسات دیگری است که برخی از افراد دارند.

احساس ناتوانی و احساس ترس از ناشناخته های پیش رو، ترس از خطا در انتخاب همسر احساسات دیگری است که می تواند تازه عروس و داماد را با مشکلات درونی رو به رو سازد. وجود احساسات متعارض می تواند رفتارهای متعارضی را در ما به وجود آورد. فردی که به طور ناهشیار خانواده ی خود را طرد می کند و از این که در حال ترک آن هاست، خوشحال است، ممکن است با چسبیدن به آن ها، بزرگ کردن آن ها و دفاع بیش از حد از آن ها به احساس درونی خود پاسخ دهد . فردی که احساس گناه دارد ممکن است بیش از حد به پدر و مادر خود محبت کند و چه بسا که به همین دلیل، حسادت همسرش را برانگیزد.

به هرحال توجه به احساسات متعارض و آگاهی از آن ها کمک کننده است . دوران گذارمعمولا دوران سختی برای فرد و اطرافیان اوست چرا که فرد در شرایط برزخ به سرمی برد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *