بررسی ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج (بخش دوم)