بررسی و آموزش مهارت های اساسی زندگی در خانواده ها

بررسی و آموزش  مهارت های اساسی زندگی درخانواده ها ( ادامه ی مبحث اعتمادبنفس )

درمقاله ی قبل به بررسی معنای اعتمادبنفس ، ماهیت اعتمادبنفس راستین و آموزش مقابله با تخریب خویشتن پرداختیم .

دراین مقاله نیز به ادامه مبحث می پردازیم …

آیا با منتظر ماندن ، فرصت ھای خود را از دست می دهید ؟

مطمئنم که ھمگی شما رویاھایی در زندگی خوددارید ، شاید میخواھید شغل مستقل را راه اندازی کنید یا ادامه تحصیل بدھید و با تمام وجود این آرزوھا را در خود احساس می کنید و در شوق رسیدن به آن ھا می سوزید .

اما ھنوز کاری برای رسیدن به آن صورت نداده اید . چرا؟

شاید پاسخ شما بهانه ھایی مثل : خب ، راستش خودمم نمی دانم چطور باید شروع کنم ؟ حاال زمان مناسبی نیست . ھنوز احساس اعتماد به نفس کافی نمی کنم !

چنانچه بخواھید صبر کنید تا اعتمادبه نفس کافی برای تعقیب رویاھایتان بدست آورید ممکن است مجبور باشید تا ابد صبر کنید .

چطور می توانید در نویسندگی مهارت کسب کنید حتی اگر یک خط هم ننویسید ؟

چطوری می توانید اعتماد به نفس کافی برای گذراندن کار و تجارت خود بدست آورید درحالی که تمام وقتتان را صرف تماشای تلویزیون می کنید .

ھر چه بیشتر منتظر تعقیب رویاھایتان بمانید اعتماد به نفس خود را بیشتر ازدست خواھید داد و در عوض بر ترس ھا ونگرانی ھا شماافزوده خواھد شد .

با این ترس که شاید ھرگز به خواسته وآرزوھایتان نرسید ، ممکن است فرصت ھای خود را از دست بدھید ، ھر چه انجام کار به تعویق بیفتد ، بی تحرکت تر و تنبل تر می شوید ، ترس بر شما چیره می شود و از اعتماد به نفس تان کاسته خواھد شد .

آیا بدون قید و شرط ، خودتان را دوست ندارید ؟

یکی دیگر ازعواقب و پیامدھای تاخیر انجام کارھا ، این است که مدام احساس اعتماد به نفس را درخود به تاخیر می اندازیم . به خودمان می گوییم : فقط ھنگامی احساسی خوبی نسبت به خودم خواھم داشت که ١٠ کیلوگرم لاغر شدم ، ازدواج کرده باشم ، یا فلان مقدار پول در سال درآمد داشته باشم . امیدوارید این اتفاق بیفتد وگرنه احساس اعتماد به نفس و خوشحالی فعلیتان خراب میشود. تا این شرایط نباشد احساس خوبی نسبت به خودتان ندارید .

وقتی احساس خوب داشتن را مدام به زمانی موکول می کنیدکه به هدف ھای مشخص و خاص برسید، این عشق شرطی است یعنی به شرط رسیدن به اھداف و خواسته ھایم احساس خوبی خواھم داشت و اگر نرسم ، نه . چگونه اعتماد به نفس خود را تخریب میکنید؟

با قید وشرط ھایی که برای خودمان می گذاریم که اگر به آنها نرسیم خودمان را لایق اعتماد به نفس نمی دانیم . در زیر تمرینی پیشنهاد شده که به شما کمک می کند تا دریابید چگونه حال خوب خود را خراب وعشق به خویشتن را به تعویق می اندازید.

جای خالی را با اولین پاسخی که به ذھنتان می رسد پرنمایید . سعی کنید کاملا با خود صادق باشید. ھنگامی احساس خوبی نسبت به خودم خواھم داشت که …………………..

گاهی بی آنکه خود نیز آگاه باشیم ، خوشحالی و حس عزت نفس و ارزش شخصی خود را پایمال می کنیم . از به تعویق انداختن و وعده دادن دست بردارید و خودتان را دوست بدارید . این فکر را که ھنگامی احساس خوبی نسبت به خودم خواھم داشت که …. جانشین این فکر ھمین حالا احساس بسیار خوبی نسبت به خودم دارم زیرا  ….. کنید . می توانید جله ی دوم را با موارد زیر کامل کنید .

ھمین حاال احساس بسیار خوبی نسبت به خودم دارم ، زیرا با خودم صادق ھستم

  • زیرا امروز مواظب سلامتی و تندرستی خودم بودم
  • زیرا شهامت روبروشدن با مسائل و مشکلاتم رادارم
  • زیرا خودم دوست دارم و از دوستم تقاضای کمک کردم

خودتان را ھمین جوری دوست داشته باشید ، به خودتان نیرو ببخشید تا قدم بعدی را در راه رشد و موفقیت و احساس بهتری بردارید .

یکی ازسوالات اساسی که در جلسات مشاوره خانواده ی اصفهان از مشاوران پرسیده می شود سوال زیراست :

چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را از ھمین الان در خود تقویت کنیم ؟

اعتماد به نفس یه احساس درونی، نه یه ادعا رویاھای بزرگ ، چون اعتماد به نفس بالا می طلبد می گوییم ولش کن ، اھمیت چندانی نداره ، تعقیب رویاھای کوچک ساده تر چون می دونیم که  می رسیم فکر می کنیم که اعتماد به نفس بالایی داریم اما در حقیقت خودمان را گول زده ایم .

ھنگامی که فقط دست به کارھایی می زنیم که می دانیم و مطمئن ھستیم از عهده اش بر می آییم ، ھرگز به اعتماد به نفس واقعی نمی رسیم . این روش احساس بی اعتمادی نسبت به خودمان ، به این معنی که رویاھای مان را کوچک و محدود می کنیم یا خودمان قانع و بی توقع و خواسته ھا و نیازھای مان را انکار و از روبه رو شدن با این حقیقت که نسبت به خودمان بی اعتماد ھستیم رویگردانیم .

ھنگامی که رویاھای مان را محدود یافراموش می کنیم در حق خودمان کم لطفی کردیم  ،ذھنگامی که ناخودآگاه وانمود می کنیم چیزھایی که به طرزی پنهان برایمان ترسناک ھستند اھمیتی ندارند ؛ حال این چیزھا آروزھا ، اھداف یا حتی روابط شخصی مان باشند ، آن گاه به خودمان دروغ گفته ایم . ھنگام که رویاھای مان را محدود می کنیم ، زندگی بشر و حال خودرا محدود کرده ایم ؟

بسیاری از مردم دست از رویاھای شان می کشند ، زیرا شهامت تعقیب آنھا را در خود نمی بینند ، ترس از شکست یا ترس از رویاھای بزرگ بدین معنی نیست که مشکل از شماست بلکه به این معنی که شما انسانی کاملا طبیعی ھستید و این ترس از تعقیب رویاھا و آرزوھا کاملا طبیعی است و سالم و این گونه ترس ھا ، ترس ھای سالم نام دارد . اما اگر رویایی دارید ،اقدام نمی کنید یا برای تحقق آن قدمی بر نمی دارید و اجازه می دھید ترس ھا شما را فلج کند و از پا بیندازد ، اینھا الگوھای سالمی نیستند. ترس از رویاھا و آرزوھا به این معنی نیست که دست از رویاھا و آرزموھای مان بکشیم یا عذر و بهانه ای برای فراموش کردن باشد بلکه وقتی ترسیدیم یعنی باید فراتر از توانایی ھا و محدودیت ھا گام برداری و رشد کنی ، یعنی من دارم خوب عمل می کنم .

اعتماد به نفس حقیقی این نیست که نترسیم بلکه یه اعتماد درونی که میدانم که می ترسیم اما دست به عمل و چالش زده و ھر بار یک قدم به اھدافمان نزدیک می شویم . اگر ترس خود را نشان دھنده ضعف یا نداشتن اعتماد به نفس بدانیم خودمان را از حرکت بازخواھیم داشت و خوشبختی و رضایت ھرگز نمی رسیم . با این علم که می ترسیم اما اجازه ندھیم ترس ما را از پا بیندازد .

تفاوت میان اعتماد به نفس و غرور و منیت

اعتماد به نفس یا خودباوری ھرگز با غرور ، منیت و خودبزرگ بینی یکی نیست . اعتماد به نفس به این معناست که خودتان را باور کنید . غرور و منیت آن است که بخواھید به دیگران اثبات کنید از آنان بهترید و برترید .

چگونه سه نوع اصلی از اعتماد به نفس و خودباوری را در خود شکوفا کنیم ؟

اعتماد به نفس رفتاری ، به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارھاست . کارھای ساده ای نظیر پرداخت به موقع صورت حساب ھا ، جامه ی عمل پوشاندن به رویاھایتان . اعتماد به نفس احساسی و عاطفی ، توانایی کنترل احساسات و عواطف یعنی بدانیم چه احساساتی داریم و انتخاب ھای احساسی درستی بکنیم و از خودمان در مقابل درد و رنج روحی و صدمه ھای عاطفی محافظت کنیم بدانیم و چگونه روابط صمیمی و سالم و ماندگار خلق کنیم که به ما احساس خوشحالی و خوشبختی دست دهد . اعتماد به نفس روحی و معنوی ، اعتماد وایمان ما به  جهان هستی و کل آفرینش و موجودات ، که زندگی ھدف و نهایتی مثبت در پی خواھد داشت و ما به خاطر ھدفی مدنی اینجا ھستیم .

این مبحث ادامه دارد …

منبع: کتاب اعتماد به نفس (نوشته ای از دکتر باربارا دی آنجلیس)

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *