علائم و نشانه ھای کمبود یا فقدان اعتماد به نفس احساسی – عاطفی به قرار زیرهستند :

١- شایداین جمله ھا را زیاد به زبان می آورید : خیلی گیجم ، احساس سردرگمی می کنم ، نمی دونم چه احساسی دارم. یعنی در قبال احساساتمان مسئول و پاسخگو نیستم . سردرگمی معمولا احساسات ناخوشایندی را پنهان می کند که فعال آمادگی رویارویی با آن ھا را نداریم .

٢- احساسات و عواطف خود را سانسور می کنیم وصادقانه آن ھا را به دیگران یا حتی به خود ابراز نمی کنیم . معمولا دیگران را وادار می سازیم که احساسات ما را حدس بزنند که این روش غیر مستقیم برای کنترل کردن آن ھاست . ھیچ کس خود واقعی ما را نمی شناسد . در واقع خویشتن حقیقی ما با آنچه از بیرون دیده می شود بسیار تفاوت دارد .

٣- منزوی و گوشه گیر می شوید واز دیگران کناره می گیرید . ھنگامی که اعتماد به نفس کافی برای برقراری ارتباط موثر با دیگران ندارید کنج عزلت می گزینید و از موقعیت ھای اجتماعی کناره می گیرید و در عوض خود را در دنیای کامال شخصی با حد و مرزھای محدود زندانی میکنید .

۴- مدام به دنبا تایید گرفتن ازدیگران هستید تا حدی که به آن اعتیاد پیدا می کنید چون اعتماد به نفس احساسی واقعی ندارید نیازمندید دیگران شما را تایید کنند و ھویت و ارزش شخصی تان را برایتان تعریف نمایند .

۵- در مورد دیگران و موقعیت ھا قضاوت می کنید ، مدام آن ھا را محاکمه کرده و به تفکر منفی یا منفی بانی عادت می کنید . از ھر آنچه درکش نمی کنید یا احساس می کنید روی شما کنترل دارد انتقاد می کنید .

اگر مایلید اعتمادبه نفس احساسی – عاطفی خود را افزایش دھید ، می توانید ازتوصیه ھای زیر استفاده کنید :

1- بیاموزید احساسات خود را شناسایی ، ابراز و حل و فصل کنید . ھرگز به خودتان نگویید : نمی دانم چه احساسی دارم . بگویید : می دانم که دچار احساساتی شده ام که حالم خوب نیست ، سعی می کنم بفھمم که چه احساساتی شده ام که حالم خوب نیست ، سعی می کنم بفھمم که چه احساساتی دارم و حتی اگر الزم شد از دیگران کمک می گیریم . بیاموزیم با احساساتمان تماس برقرار کرده و آن ھا را به شیوه ای موثر ، مناسب ابراز و سپس حل و فصل کنیم .

٢- بیاموزید احساساتتان را به دیگران ابراز کنید . پنهان کردن احساسات و عواطف از دیگران فقط میان شما و آن ھا دیوارھای روحی بنا کرده واحساس دوری و جدایی را میانتان تقویت می کند. ھرگز صحبت کردن درباره ی مسائل و موضوع ھایی را که در روابطتان پیش آمده به تقویق نیندازید . با مسائل و موضوع ھای خود روبرو شوید ، ھرگز به آن ھا پشت نکرده و فرار نکنید .

٣- به دنبال خلق فرصت ھایی برای برقراری ارتباط با دیگران باشید گوشه گیر نباشد ، گوشه گیری و انزوا یکی از موثرترین روش ھای تخریب وتضعیف اعتماد به نفس احساسی عاطفی است . پیش دوستان و عزیزان خود بروید ، به گروھھایی بپیوندید و با دیگران ارتباط دوستانه برقرار کنید و خود واقعی تان را به دیگران نشان دھید . ھر چه بیشتر با دیگران ارتباط برقرار کنید و درونیات خود را محترم بشمارید و ارج بگذارید ، اعتماد به نفس احساسی زیادتری خواھید داشت وبا اقتداری بیشتری با دیگران ارتباط برقرار خواھید کرد .

چگونه اعتماد به نفس روحی معنوی را در خود تقویت کنیم ؟

١- اعتماد به اینکه جهان  و موجودات پدیده ھای اسرار آمیزند که ھمواره رو به تحول و تکامل دارند و جریان ھستی خود به خود به سوی خوبی و کمال پیش می رود . مثال نوزاد به طرز اسرارآمیزی به سمت بزرگسالی ، بلوغ ، پختگی در حرکت . اعتماد به نفس معنوی یعنی ایمان به این حقیقت که زندگی ما ، مانند کل حیات به موازات به جهت مثبت و خیر در حرکت . حتی اگر در برخی اوقات این ھدفمندی و مثبت بودن از دید و نظر ما پنهان باشد .

٢- اعتماد به نظر برتر نظام ھستی و ایمان به اینکه معنی و  مفهومی در آن نهفته است . وقتی احساس کنی در دنیای آشفته زندگی می کنی و ھیچ گونه قانون مندی وجود نداره ، اعتماد به نفس معنوی نداری ، باید ایمان داشته باشی و به این حقیت برسی که ھوشی برتر از واقعیت وجودی ، ما را طراحی و سازمان دهی کرده ، حضور این ھوش غالب وبرتر درجزئیات و ظرایف ساخت خلق پر یک پرنده تا چرخش ستارگان و اجسام آسمانی و کهکشانی ها به چشم می خورد .

ھر گاه حقایق  جهان هستی را که توضیح دهنده ی تجربیات ادراک و دریافت ھای درونی شما درک کنید ، اعتماد به نفس معنوی شما افزایش می یابد و در می یابید که حتی بزرگتری سختی ومصائب شما مانند چیزھای دیگر خلقت ، ھدف مقصودی برتر تعقیب می کند و گرنه ھرگز اتفاق نمی افتاد.

٣- اعتماد و ایمان به اینکه شما انسانی ھستید مظھر نمود و مخلوقی از خداوند . شما به عنوان جزئی از کل واجد تمامی عظمت و شکوھید . حقیقت اینکه بدانید چه کسی ھستید آن هم  فراتر از بدن و جسم فیزیکی ، شخصیت ، ماسک ھا و صورتک ھایی که بر چهره می زنید .

علائم و نشانه ھای کمبود یا فقدان اعتماد به نفس روحی و معنوی :

١- سعی می کنید در زندگی ھمه چیز  را کنترل کنید ، چون به خداوند و یا خلقت او اعتماد ندارید که به خودی خود به سمت مثبت در حرکت هستند . مثال جایی که باید روابط را رھا کنید ، اعتماد کنید ، مقاومت می کنید و به سختی می توانید با جریان حوادث ھم سو شوید تا آن ھا شما را به ھر جایی که دلشان خواست با خود ببرند و زندگی خود را از آنچه که ھست دردناکتر می کنید .

٢- به سختی می توانید ماجراجو باشید و ریسک کنید . ھنگامی که به دنیا اعتماد ندارید و فکر نمیکنید به طرزی منظم ، ھدفمند و با معنی می چرخد و کار میکند احساس امنیت نخواھید کرد . از این رو با احتیاط رفتار می کنید . و زندگی خالی از شور و حال راتجربه خواھید کرد.

٣- به لحاظ روحی و عاطفی احساس بی قراری و ناآرامی می کنید . ھیچ چیز شما را آن طور که باید خشنود نمی کند . ھیچ چیز  خلا ھای درونی تان را پر نمی کند . چرا که منتظرید زندگی، شما را ارزیابی کرده ، منتظرید زندگی به شما دلیلی برای زندگی کردن و زنده بودن ارائه دھد . نکته اصلی این که : شما به خودی خود یک معجزه اید . شما دوست داشتنی ھستید و ھمین طوری که ھستید کافی است و کفایت می کنید برای بالا بردن سطح اعتماد به نفس روحی و معنوی خود می توانید توصیه ھا زیرا را به کار ببندید :

١- به دنبال نشانه ھایی بگردید که نشان می دھد  جهان ھستی قانون مند و منظم و ھدفی مثبت و خیر و درست را دنبال می کنند. به زندگی خودتان و دیگران نگاه کنید ، ببینید چند بار موقعیت ھایی را که مصیبت و مشکل می پنداشتنید ، موھبت ھایی از آب درآمدند که می بایست شکرشان را به جای آورید . یا زمانی به یاد بیاورید که ھمگی درھا به سوی خود بسته می دیدید ،ناگهان از جایی که فکر را هم نمی کردید ، رحمتی به رویتان باز شد . زندگی و زندگانی رو به رشد و تکامل

٢- وقت بیشتری را در طبیعت بگذرانید و به آنچه می بینید توجه کنید . طبیعت آموزگاری ھمیشه حاضر و بسیار نیرومند . وقتی به زیبایی یک گل خیره می شوید ، یا دیدن ستارگان در شب به جلال و عظمت و ھوش نامحدود  وصل می شوید .

٣- ھر روز به دنبال شناسایی معجزه ھایی باشید که بی توجه و بی تفاوت از کنارشان رد می شوید ، شواھد و نشانه ھایی که نشان می دھد خالق ، شما را بسیار دوست دارد و به شما عشق می ورزد . ھر روز شواھد بسیاری را می تواند بیاید که نشان می دھند خداوند چقدر شما را دوست دارد زیرا زنده ھستید . خورشید ھر روز با سخاوت تمام طلوع می کند تا راھتان را روشن کند و به زندگی تان گرما بخشد . زمین غذایتان را می رویاندو پرورش می دھد . درست در آن زمان که غمگین ھستید ، پرنده ای نغمه سرایی می کند تا شما را از خودتان بیرون آورد. شخصی را می بینید ، کتابی را می خوانید و یا … ناگهان به پاسخی از درون خود می رسید. به دنبال نشانه ھا و شواھدی باشید که  کسی دوست تان دارد ، مراقبتان است و راه را به شما می نمایاند .

به دنبال شواھدی باشید که نشان می دھند معشوق بر شما عاشق است . اعتماد به نفس روحی و معنوی درنهایت، حس از آرامش و صلح درونی است . اعتماد به نفس معنوی قبلتان را سیراب و روحتان را ازخود سرشار میسازد و به شما امکان می دھد که با اطمینان خاطر در راه قدم بگذارید و بدانید که راه ، خود را به شما نشان خواھد داد . اعتماد به نفس روحی و معنوی به شما اجازه می دھد تا دریابید و اعتماد کنید که ھر جا ھستید ھمان جایی است که می بایست باشید. ھمان جایی که نیاز دارید باشید .

منبع: کتاب اعتماد به نفس (نوشته ای از دکتر باربارا دی آنجلیس)

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *