اهمیت امید و مثبت اندیشی در بهبود شرایط بیماران خاص