تمایلات جنسی، همجنس خواهی، استمنا و خودارضایی در نوجوانان

در ادامه ی مقاله ی قبلی که به برسی راه کارهای کاهش مشکلات خانوادگی می پردازیم و تاثیر مسائل اجتماعی برنوجوانان پرداختیم، دراین مقاله به جهت گیری تمایلات جنسی جوانان و نوجوانان ،نوجوانان هم جنس خواه ، استمنا در نوجوانان و خودارضایی درنوجوانان خواهیم پرداخت .

جهت گیری تمایلات جنسی جوانان و نوجوانان

به موازات این که تمایلات جنسی شدیدتر می شود و توانایی نوجوانان برای انجام فعالیت های جنسی بیشتر می شود موضوع جهت گیری جنسی جدی تر میشود. در بعضی از نوجوانان احساسات وهیجانات جنسی اضطراب را ایجاد می کند و منجر به مکانیزم های اجتنابی مختلفی می شود که ممکن است تحول اجتماعی را از مسیر اصلی خود منحرف کند. بعضی از نوجوانان هم توانایی به تاخیرانداختن ارضای جنسی خود را ندارند، لذا ممکن است سعی کنند نیازهای جنسی خود را به صورت کورکورانه ای ارضاکنند. با این وجود برخی از نوجوانان درمی یابند که از نظر جنسی تمایل به برقراری ارتباط با افراد همجنس خود را دارند، از اینرو ممکن است نه تنها در برآورده کردن این نیازخود ناکام بمانند، بلکه دائماً از فاش شدن این موضوع و طرد شدن از طرف همسالان و دیگران ترس داشته باشند.

باتوجه به آنچه در جلسات مشاوره خانواده دراصفهان از والدین می شنویم ،سروکله زدن با مسائل جنسی نوجوانان می تواند باعث ایجاد تعارض و درگیری بین بزرگسالان ونوجوان گردد، بخصوص زمانی که بزرگترها نتوانسته باشند کاملاً مسائل جنسی خود را حل کنند. در والدین مسن که علایق و قدرت جنسی خودشان روبه ضعف است، روابط جنسی نوپای نوجوان می تواند، یادآور ناراحت کننده ای باشد از آنچه که آنها از دست داده اند (اشترنبرگ واشترنبرگ،1994 ،به نقل از میکاسی، 2000 ) .

نوجوانان هم جنس خواه

در نوجوانی میانی، یک دختر یا پسر ممکن است از احساسات جنسی خود نسبت به افراد هم جنس خود آگاه گردد. این موضوع تقریباً در همه جای دنیا نکوهیده است. نوجوانانی که مظنون به داشتن تمایلات هم جنس خواهانه هستند مورد آزار و اذیت همسالان خود قرار می گیرند و همین موضوع بر افزایش میزان احتمال خودکشی، فرار از خانه و مشکلات تحصیلی در آنان دامن می زند. (1979 ،به نقل از میکاسی، 2000 )

کاس شش مرحله را در فرایند شکل گیری هویت هم جنس خواه در نوجوانان مطرح کرده است:

در مرحلة یک یا سردرگمی هویت، یک نوجوان ابتدا از جذابیت جنسی افراد همجنس خود آگاه می شود و از این که یک فرد هم جنس خواه باشد تعجب کرده یا، ناراحت میشود. انکار در این مرحله بسیار رایج است.

در مرحلة دوم یا مقایسة هویت موضوع نمیتواند باعث سرکوب کردن احساسات جنسی گردد، اما ممکن است نوجوان این احساسات خود را به صورت احساساتی که مربوط به یک دوره یا شرایط خاص است، معقول جلوه دهد یا تلاش کند تا احساسات جنسی خود را نسبت به افراد جنس مخالف تشدید کند.

در مرحلةسوم یا تحمل، فرد شروع به دریافتن این نکته میکند که انکار تمایلات هم جنس خواهانه در او بیهوده است. در این زمان، او ممکن است در جستجوی گروهی از افراد هم جنس خواه باشد تا به آن ها بپیوندد.

در مرحلة چهارم یا پذیرش هویت، فرد تماس و ارتباط خود را با افراد هم جنس خواه افزایش می دهد و تمایلات هم جنس خواهانة خود را برای دیگران بازگو و فاش می کند.

در مرحلة پنجم یا، فرد در مورد اعتبار هویت خواه در خود مطمئن تر و جسورتر می شود و ممکن است نسبت به افراد دگرجنس خواه، فرد نقش ستیزه جویانة خود را رها کرده و مجدداً با افراد دگرجنس خواه رابطه برقرار میکند  وبر سایر ابعاد تحول هویت، از جمله نقش های خانوادگی و شغلی تاکید و توجه می کند. اگرچه به دلایل زیادی هیچ دادة تجربی از این مدل شش مرحله ای حمایت نمی کند، اما به نظرمی رسد که احتمالاً نوجوانان هم جنس خواه باموضوعات مربوط به مرحلة یک و دو درگیر شده و بااحتمال کمی به طور موفقیت آمیزی به مراحل سه و چهار برسند.

فونتاین و هاموند دستورالعمل های مفیدی را برای راهنمایی نوجوانان در مراحل  شش گانة فوق ارائه کرده اند.

یکی از مهمترین نکاتی که مشاوران و متخصصان باید مدنظر قرار دهنداین است که باید هویت هم جنس خواه نوجوان را در مرحلة یک و دو بدون تحت فشار قرار دادن او بپذیرند. بسیاری از نوجوانان کم سن و سال ممکن است دارای تمایلات هم جنس خواهانه باشند، امابعداً دارای تمایلات دگرجنس خواهانه گردند. مشاوران متخصص ما در جلسات مشاوره  نوجوان دراصفهان ،برای کمک به نوجوانان برای کشف تمایلات جنسی خود باید عوامل زیادی را مدنظر قرار می دهند، از جمله سابقة روابط، تمایلات و رویاهای جنسی آنها ومحتوی رویاهای جنسی شان.

خود ارضایی در نوجوانان

استمنا در نوجوانان

کلمة استمنا کم تر توسط والدین یا آموزگاران به کار برده میشود و اغلب به جای آن عباراتی مانند: “بچه خودش را به تشک میمالد”، “با خودش بازی میکند” و یا “عادت کثیف پیدا کرده است” به کار می رود. برخی از روانشناسان استمنا را جزو انحرافات جنسی طبقه بندی کرده و معتقد هستند که استمنای کودکان و نوجوانان یک نوع واکنش نوروتیک به شمار می آید. صرف نظر از مسائل و مشکلات جسمی استمنا ، آن چه در مشاوره خانواده دراصفهان ، بیشتر مهم است جنبة روانی آن است.

هر فردی پس از اقدام به آن در خود احساس شرمندگی و گناه عجیبی کرده و شخصیت خود را در هم کوفته و بی ارزش احساس می کند. به طور مسلم این افکار به مرور منجر به از هم پاشیدگی و تزلزل شخصیت شده وبیماری های روانی بر اثر اضطراب و نگرانی، که خود باعث تکرار استمنا می شود به وجود می آید(بیابانگرد، 1383 ) .

تمام مذاهب استمنا را نوعی گناه و انحراف جنسی دانسته اند. بعضی از والدین که در موردبعضی از مطالب خاص جنسی می توانند به راحتی صحبت کنند، اما در مورد بعضی مطالب دیگرنمی توانند.

خودارضایی درنوجوانان

خودارضایی یکی از عناوین ممنوعه است که در بسیاری از پدر و مادرها ایجاد ناراحتی می کند. بسیاری از نوجوان ها و والدین معتقدند که خودارضایی یک راه غیرقابل قبول برای تخلیة فشارهای جنسی است، اما لازم است که والدین در این خصوص دقیق باشند و از ترساندن فرزندانشان از عواقب «جسمی» خودارضایی خودداری کنند. اگر نوجوان چنین رفتاری را مرتکب می شود به او اطلاع دهید که این عمل در سنین نوجوانی رایج است. از آثار نامطلوب آن و احساس ترس از عواقب این کار و احساس گناهی که ذهن بسیاری از نوجوان ها را به خودش مشغول می کند صحبت کنید. مهم تر از آن توضیح دهید، این کار نیاز عاطفی نوجوان ها (و بزرگسالان) را ارضانمی کند و قادر نیست مثل یک رابطة عاشقانه، نیاز افراد به صمیمیت را برآورده کند.

توجه به نکات زیر برای پیش گیری از خودارضایی نوجوانان و درمان آن مفید است:

− آموزش کافی به والدین برای ایجاد روابط گرم و صمیمانه در خانواده و هم چنین حفاظت امور زناشویی.

− تسهیل و تسریع در ازدواج به شرط رشد فکری، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی لازم.

− پیشگیری از انزوا و تنهایی بیش از حد نوجوانان، چرا که خودارضایی را بیماری تنهایی نیز نامیده اند.

− نظارت و کنترل دوستی های مشکوک.

− افزایش سطح اعتماد به نفس در نوجوانان، زیرا احساس حقارت و کهتری یکی از عوامل مهم در گرایش نوجوانان به سوی خودارضایی است.

− پیشگیری از پوشیدن لباس های تنگ و تحریک کننده.

− آموزش جامع به مربیان و معلمان.

− تکریم شخصیت و محبت کردن به نوجوانان.

− برنامه ریزی و پرکردن اوقات فراغت نوجوانان.

− تغذیه صحیح.

− تقویت اراده و امیدآفرینی در نوجوانان.

− پرورش معنویت در نوجوانان.

− استفاده از دوش با آب سرد.

− کاهش اضطراب، ناکامی و احساس گناه در نوجوانان. اغلب مشاهده می شود که نوجوانان پس از شکست و ناکامی، برای مثال در عشق یا امتحان به این کار دست می زنند.

بنابراین برای درمان، باید از پیدایش احساس گناه، بویژه احساس گناه شدید و تقصیر وتضادهای فکری جلوگیری شود. کمبود محبت در خانواده، ناکامی و محرومیت در مدرسه،سرخوردگی و احساس حقارت در اجتماع را که همگی از علل مهم استمنا هستند، باید جبران کرد و از بین برد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *