تمایلات جنسی، همجنس خواهی، استمنا و خودارضایی در نوجوانان